Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1) Rekisterinpitäjä

Artreal
Isolammenkatu 2 tila 3, 33710 Tampere
Vastuuhenkilö: Ville Välimäki
Yhteystiedot: artvalima@gmail.com tai 0413134465

2) Rekisteriasiat

Pyrimme vastaamaan viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3) Rekisterin nimi

Artreal asiakas- ja markkinointirekisteri.

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Artrealin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Artrealin mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Artrealin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Name
  • Email
  • Phone
  • Osoite
  • Syntymäaika
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoite

6) Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Artrealin asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

7) Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8) Tietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme tietojasi vähintään 12 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tiedot säilytetään vain EU/ETA-alueella.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Artrealin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10) Rekisteröidyn oikeudet (EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679)

10.1) Sinun oikeutesi saada pääsy tietoihin

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa sinun henkilöllisyytesi. Jos sinä esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin me toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Tietosuoja-asetuksessa aikaraja sinun esittämään pyyntöön reagoimiselle on yksi kuukausi. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.

10.2) Sinun oikeutesi tietojen oikaisemiseen ja tulla unohdetuksi

Tietosuoja-asetus takaa sinulle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojesi oikaisemiseen sekä oikeuden tietojesi poistamiseen eli niin kutsutun oikeuden tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi, johon käsittely on perustunut. Tällöin voit esittää meille pyynnön poistaa sinua koskevat tiedot järjestelmistämme. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta niin me poistamme tiedot. Mikäli oikaistavia tai poistettavia tietojasi on kumppanimme hallussa, niin pyydämme häntä menettelemään vastaavasti.

10.3) Sinun oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Asetuksen mukaan sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

10.4) Sinun oikeutesi vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

10.5) Sinulla on oikeus saada ilmoitus henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta

Meillä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa.

10.6) Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus kieltää tietosi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse

Sign in to my newsletter